ისტორია

GBDC - ისტორია, მისია და მომავალი 


ისტორია


საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი (სბგც) "კავკასია" (GBDC) დაარსდა 2002 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) პროფესორ მასწავლებლების და კურს დამთავრებულების მიერ.

 

2001 – 2004 წლებში კანადის წმ. მარიამის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის განვითარების ცენტრთან (SMU BDC) მჭიდრო თანამშრომლობით   და კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (CIDA)ფინანსური მხარდაჭერით GBDC - იმ შეიმუშავა და განავითარა ბიზნესის საკონსულტაციო მომსახურება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის და სამეწარმეო უნარ ჩვევების მიწოდება ახალგაზრდებისათვის, მათ შორის:

 

 • ბიზნეს საპროექტო წინადადებების შემუშავება;
 • მარკეტინგული და სოციალური კვლევები;
 • მენეჯმენტ კონსალტინგი;
 • ბიზნეს ტრენინგები;
 • მცირე ფერმერების კოოპერაციის ხელშეწყობა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების           პოპულარიზაცია;
 • სტუდენტების გადამზადება ბიზნესის ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებში;
 • სტუდენტების რეკრუტირებGBDC - ის ბიზნეს საკონსულტაციო პროექტებში და მათი შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობა;
 • ბიზნესის განვითარების და დასაქმების ღონისძიებების მართვა;

 

2005 წლიდან დღემდე GBDC - :

 

 • განახორციელა 100 - ზე მეტი წარმატებული მცირე და საშულო ზომის ბიზნეს პროექტი, მათ შორის ახალი ბიზნესის დაარსება, ბიზნეს გრანტების მოზიდვა მეწარმეების სასარგებლოდ, არსებული ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, აგრო კოოპერატივების ჩამოყალიბება და სამიზნე ინდუსტრიების განვითარების პროექტები;
 • გადაამზადა 3000 - ზე მეტი მცირე და საშუალო მეწარმე და ფერმერი ბიზნესის უნარჩვევებში;
 • ხელი შეუწყო 1000 - ზე მეტი სტუდენტის და ახალგაზრდის დასაქმებას;
 • ჩაატარა 10 ბიზნესის განვითარების, დასაქმების და განათლების ფორუმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების 10 ღონისძიება;

 

2007 – 2008 წლებში GBDC - იმ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად დააფუძნა შვილობილი ორგანიზაციები - GBDC Caucasia ბათუმის ოფისი და GBDC Caucasia ახალციხის ოფისი, რომლებიც ასევე წარმატებით ახორციელებენ აგრობიზნესის, ტურიზმის და ახალგაზრდა კადრების ბიზნესის უნარჩვევებში გადამზადების პროექტებს USAID - ის, FERT - ფრანგ ფერმერთა გაერთიანების და ადგილობრივი ახალგაზრდული დეპარტამენტების პროგრამებთან თანამშრომლობით.

 

2009 წლიდან GBDC არის ჩართული საზოგადოებრივი მონიტორინგის - Watch Dog პროცესში საკუთარი ინიციატივით, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების პასუხისმგებლობის გაზრდას კონკურენტული ბიზნეს გარემოს, თავისუფალი მედიის და გამჭირვალე თვითმართველობის უზრუნველყოფის საქმეში.

 

2012 წელს, მსოფლიო ბანკის გლობალური პარტნიორობის პროგრამის info Dev – ის დაფინანსებით, GBDC - იმ შეიმუშავა  პროექტების მიმდინარეობის პროგრესის და ადამიანური რესურსების განვითარების ამსახველი ონლაინ მართვის კონცეფცია - მობილური თბილისი  www.mTbilisi.com. დღეს კონცეფცია წარმოადგენს GBDC - ის საკონსულტაციო საქმიანობის მართვის მეთოდოლოგიას. უახლოეს მომავალში ეს მეთოდოლოგია ხელმისაწვდომი იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის რომელიც ონლაინ რეჟიმში მიიღებს მომსახურებას ახალ ონლაინ პლატფორმაზე.

 

დღეს, დონორული და ეკონომიკური შემოსავლების და სახელმწიფო უნივერსიტეტების ტექნიკური და ადამიანური რესურსების საფუძველზე, GBDC  და მისი შვილობილი ორგანიზაციები  არიან:

 

 • მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის და ფერმერებისათვის ხელმისაწვდომი საკონსულტაციო მექანიზმი;
 • ადამიანური რესურსების ინკუბატორი - ახალი კადრების აღმოჩენა, გადამზადება და დასაქმება;
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტრუმენტი;

 

მისია 

 

GBDC  - ის მისია

 • ახალგაზრდების ჩართვა სამეწარმეო საქმიანობაში;
 • მცირე და საშუალო მეწარმეების შესაძლებლობების ზრდა;
 • საქართველოს რეგიონებში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო საწარმოების დაარსებისათვის და განვითარებისათვის;
 • სოფლად ბიზნეს საქმიანობის პოპულარიზაცია და მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის, კერძოდ ფოლკლორის შენარჩუნების პოპულარიზაციის ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • სოციალურ კორპორატიული პასუხისმგებლობის დონის ამაღლება საქართველოს ორგანიზაციებში; 
 • სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • ინოვაციების წახალისების ხელშეწყობა;

 

GBDC  - ის პრიორიტეტული სამიზნე ინდუსტრიები

აგრობიზნესი, ტურიზმი, კულტურული მემკვიდრეობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინოვაციები, ალტერნატიული ენერგია, გარემოს დაცვა. 

 

GBDC  - ის სამიზნე ჯგუფები

მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეები და ფერმერები, კულტურული მემკვიდრეობის და ტრადიციების შემნახველი მოსახლეობა, სტუდენტები, სოციალურად დაუცველი და დევნილი ახალგაზრდები.

 

მომავალი


GBDC  - ის სამომავლო სტრატეგია 

2014 – 2024 წლებში, GBDC   მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ახალი მცირე და საშულო საწარმოების დაფუძნებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების პერმანენტულ განვითარებას და მათ მზადყოფნას უპასოხონ ახალ საბაზრო გამოწვევებს რომელიც დაკავშირებულია ევრო გაერთიანებაში საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივასთან. ახალგაზრდების კარიერული წინსვლის ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და საზოგადოებრივი მონიტორინგის პროცესებში მონაწილეობა არის და იქნება GBDC - ის სოციალურ კორპორატიული პასუხისმგებლობის მთავარი შემადგენელი ნაწილი.

 

აღნიშნული აქტივობების წარმატების გარანტია არის: GBDC  - ის შესაძლებლობების გაუმჯობესება:

 • GBDC  - ის ინფორმირებულობის  გაზრდა ბაზრის შესახებ, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება, ახალი კადრების აყვანა გრძელვადიანი ხელშეკრულებით, არსებული GBDC  - ის თანამშრომლების  მენეჯმენტ კონსალტინგის უნარების ამაღლება და GBDC  - ის ალუმნების მობილიზაცია ექსპერტების სტატუსით ახალი ბიზნეს საკონსულტაციო პროექტების განხორციელებისათვის(ალუმნები - ყოფილი სტუდენტები რომლებიც მონაწილეობდნენ GBDC  - ის საკონსულტაციო პროექტებში, დღეს წარმატებული მეწარმეები ან ორგანიზაციების თანამშრომლები არიან და ინარჩუნებენ ურთიერთობებს GBDC  - ისთან)   
 • GBDC  - ის ტრენერების, კონსულტანტების და ინდუსტრიის ექსპერტების ბაზის განახლება, მათთან ახალი გრძელვადიანი ხელშეკრულებების გაფორმება სამომავლო თანამშრომლობაზე;
 • GBDC - ის მიერ ცნობადობის ამაღლება უნივერსიტეტებში, პოტენციურ ინვესტორებში, დონორებში და სახელმწიფო ფონდებში ორგანიზაციის პროექტების, კლიენტი მცირე და საშუალო საწარმოების არსებული და დაგეგმილი სამომავლო პროგრესის შესახებ;
 • GBDC - ის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის პერმანენტული უზრუნველყოფა  პროფესიული კადრებით.
 • GBDC  - ის ღონოსძიებების - დასაქმების და განათლების ფორუმები, ბიზნეს გეგმების კონკურსები, ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის და ინოვაციების წახალისების ფორუმების და კულტურული ღონისძიებების  გაუმჯობესება და მაშტაბის ზრდა.
 • GBDC  - ის მიერ ახალი ონლაინ საკონსულტაციო მომსახურების პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში მიმდინარე ბიზნესის და ინდუსტრიის განვითარების პროექტების და ადამიანური რესურსების პროგრესის გამჭირვალეობას და ორგანიზაციების მიერ საკადრო და საინვესტიციო წარმატებული გადაწყვეტილებების მიღებას
 • GBDC  - ის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ღონისძიებებში ჩართულობის გააქტიურება

 


   
Copyright@2009