რეკრუიტინგი

სბგც კავკასია აქტიურად უწყობს ხელს დამამთავრებელი კურსების და ახალგაზრდა უმუშევრების დასაქმებას და სტაჟირებას საქართველოს კომპანიებში, სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ა.შ. სტუდენტებს, რომლებიც გადიან გადამზადებას სბგც კავკასიის ბაზაზე, სტუდენტურ საკონსულტაციო პროექტებში ჩართვის შემდეგ ეძლევათ უფრო მეტი შანსი, რომ სასურველ კადრად იქცნენ კადრების მაძიებელი კომპანიიებისთვის. 

ყოველწლიური განათლებისა და დასაქმების ფორუმებით და სტუდენტების მიერ გამოგზავნილი საკუთარი CV-ები ან სბგც კავკასიის  შევსებულ სააპლიკაციო ფორმების მეშვეობით სბგც კავკასიის მონაცემთა ბაზა მუდმივი განახლების პროცესშია. სწორედ ამ ბაზას იყენებენ სხვადასხვა კომპანიები და  ორგანიზაციები კადრების შერჩევის პროცესში.


კომპანიებისთვის კადრების მიწოდება ხდება სტუდენტური საკონსულტაციო პროექტების მონაწილე სტუდენტების შერჩევის შედეგად. ეკონომიკური პროფილის სტუდენტები, რომლებიც გაივლიან შერჩევის რამდენიმე ეტაპს, ხდებიან ბიზნესის განვითარების ტრეინინგების ბენეფიციარები. აღნიშნული ტრეინინგის წარმატებით გავლის შემდეგ ახალგაზრდები ერთვებიან სტუდენტურ საკონსულტაციო პროექტებში, სადაც ტრეინინგების შედეგად მიღებულ თეორიულ ცოდნას იღრმავებენ პრაქტიკული გამოცდილებით (ამუშვებენ ბიზნეს-გეგმებს, საგრანტო განაცხადებს და ადგენენ მარკეტინგულ კვლევებს სხვადასხვა ბიზნესების სასარგებლოდ). მათი მუშაობის მეთვალყურეობას ახორციელებს ფაკულტეტის საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი პროფესორ-მასწავლებლებით.


ზემოთ აღნიშნული რუტინის გავლის შემდეგ სტუდენტური საკონსულტაციო ოფიცრები წარმოადგენენ სხვადასხვა კომპანიების ინტერესის ობიექტს, მისაღები და სასურველი კადრები არიან სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებისთვის.

დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი სააპლიკაციო ფორმასააპლიკაციო ფორმა

სააპლიკაციო ფორმა

ვაკანსიის დასახელება რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი: *
სახელი: *
გვარი: *
მამის სახელი: *
დაბადების თარიღი :*
მისამართი (ჩაწერის ადგილი) :*
მისამართი (მიმდინარე) :*
მოქალაქეობა :*
ოჯახური მდგომარეობა :*
ტელეფონი/ფაქსი :*
ელ. ფოსტა :
პასპორტის/პირადობი მოწმობის მონაცემები :*
განათლება (საშუალო) :*
განათლება (უმაღლესი) :*
გავლილი ტრეინინგები, სემინარები, კურსები.. :
უცხო ენების ცოდნა უცხო ენა - შეფასება (დაწყებითი/საშუალო/ კარგი/ძალიან კარგი): :
კომპიუტერის ცოდნა პროგრამა - შეფასება (მომხმარებელი/საშუალო/კარგი) :
ნებისმიერი გაერთიანების წევრობა (ორგანიზაცია/გაერთიანების- გამოსვლის თარიღი) :
სამუშაო გამოცდილება საქმიანობის დაწყებიდან დღემდე ქრონოლოგიურად (ორგანიზაცია, თანამდებობა/მუშაობის პერიოდი/ ანაზღაურება/წამოსვლის მიზეზი/ ფუნქცია-მოვალეობები): :
დაასახელეთ თქვენი ინტერესები, სპეციალური უნარ-ჩვევები აქტიობები :
მიუთითეთ თქვენთვის საინტერესო საქმიანობის სხვა სფერო ან სავარაუდო თანამდებობა :
მიუთითეთ პირები თქვენი ამჟამინდელი და წინა სამსახურიდან (სასწავლებლიდან და ა.შ.), ვისგანაც ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ რეკომენდაცია სახელი,გვარი/სამუშაო ადგილი, თანამდებობა/საკონტაქტო ტელეფონი :
ფაილის მიმაგრება :

   
Copyright@2009