მარკეტინგული კვლევები

 
სბგც კავკასიის გუნდის მიერ ხორცილედება სხვადასხვა სირთულისა და მასშტაბის მარკეტინგული კვლევები, რაც მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავებას, გამოკითხვების განხორციელებას და შეგროვებული მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზს.   
Copyright@2009